Pěvecká organizace v letech 1868–1928 (4/14)

V čtrnáctidílném seriálu Vám přinášíme část dějin sborové organizace u nás, jak je v obsáhlém referátu podal František Zeman (1882–1949), dlouholetý člen pěveckého spolku Vítkov a redaktor Věstníku pěveckého a hudebního, v jehož zvláštním vydání u příležitosti Jubilejního sjezdu, výstavy a festivalu Pěvecké obce československé v roce 1928 tento článek vyšel.František Zeman, pátek 8. dubna 2005
Magazín > Historie

prof. Dr. Emilián Kaufmann

Roku 1897 dne 4. července konal se v Praze mimořádný sněm „Jednoty“, když sjezd a sněm loňského roku v Král. Hradci chystaný musil býti pro nepředvídané a nepřekonatelné překážky odvolán. Výbor předložil tu účet z dosavadní své intensivní práce, bohaté na zdravé podněty, jichž úplného uskutečnění však pro liknavost a neporozumění tu a tam mezi spolky se jevící nedosaženo. Některé z nich ještě dnes nejsou zplna realisovány. Celkově však v té době bylo vykonáno velmi mnoho pro upevnění a zmohutnění „Jednoty“, hlavní zásluhou obětavého a neunavného organisátora prof. Kaufmanna.

Na rok 1900 svolán byl třetí řádný sněm, který projevil souhlas s činností výboru a s reorganisací, jím úsilovně podnikanou. V „Jednotě“ bylo tehdy již 150 spolků. Sněm sešel se 28. září v Praze za účasti 106 delegátů z 52 spolků. Konal se za „povznášejícího dojmu z vítězství českého zpěvu sborového, jehož nám dobyl br. odbor Hlaholu plzeňského při mezinárodních závodech v Bruselu a Paříži“. Na sněmu přijato bylo rozšíření jména „Jednoty“ o přídavek „Ústřední“. Starostou zvolen opět prof. Kaufmann.

Dne 18. října 1901 schváleny byly nové stanovy, v jichž smyslu změněn dosavadní výbor na výbor užší a širší.

První ustavující schůze širšího výboru konána byla dne 2. března 1902. Provedeny při ní volby užšího výboru, v němž jako náměstkové předsedy prof. Kaufmanna zasedali PhDr. Jos. Theurer a Al. Hraba a jehož jednatelem zvolen Al. Miessler. Práce o reorganisaci „Jednoty“, v minulém období ku prospěchu jejímu dosti slibně započatá, v novém období doznávala vinou různých překážek stále slabších výsledků, a konečně i v užším výboru, jemuž vedení „Ú. J.“ posledním sjezdem bylo svěřeno, nastaly „nepravidelné poměry, které dospěly konečně k resignaci předsedy a pak i užšího výboru“. Zavládl opravdu kritický stav.

Na den 21. června roku 1903 svolán byl proto mimořádný valný sněm. Přítomno bylo 83 zástupců 59 spolků a 12 žup. Předsedou „Ú. J.“ zvolen byl říšský poslanec Václ. Sehnal, když odstupující starosta prof. Kaufmann pro chorobu na resignaci setrval, zůstávaje však členem výboru. V ustavující schůzi výboru zvolen II. náměstkem JUC V. Janda (I. náměstkem zůstal jako zástupce mimopražských spolků prof. Theurer) a jednatelem Jar. Tureček. Na sněmu tom učiněno též památné usnesení, aby příští sjezd roku 1904 vypraven byl současně s I. českým hudebním festivalem pod společnou firmou: První český hudební festival a sjezd Ústř. Jednoty zpěv. spolků českoslovanských.

Dne 5. července téhož roku byla Praha svědkem radostného nadšení. Na Staroměstském náměstí kladen byl základní kámen k pomníku velkého Čecha, Mistra Jana Husa. „Ú. J.“ s pěvectvem z Prahy a okolí i z venkova zúčastnila se povznášející té slavnosti účastí v průvodu a vedle toho připadl českému pěvectvu úkol, „svou písní dáti projev své lásky k nesmrtelnému Mistru, který s písní na rtech umíral“. Při aktu zpívány: Prausův „Chorál Čechů“, Bendlův „Chorál národa českého“ a „Kdož jste Boží bojovníci“ v harmonisaci Kličkově. Pěvců bylo 750. Večer při serenádě na náměstí pěvectvo znovu tyto sbory opakovalo.

V roce 1903 vydán byl I. ročník Kalendáře pěveckého, jehož bohužel pro nedostatek porozumění vydáno bylo jen pět ročníků.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)