Aktuální pravidla pro provozování zpěvu a hudby

Rozestupy - evidence - očkování

Na základě četných žádostí Vám přinášíme informace týkající se provozování hudby a zpěvu v době aktuální covidové vlny. Zveřejněné opatření obsahuje pouze dílčí úpravy současné praxe, celkový zákaz sborové činnosti, ani rušení vánočních koncertů, se zatím nenařizuje.-cs-/Jiří Hruboň, úterý 23. listopadu 2021
Magazín > Sborový život

Zpívám odpovědně

FM / ucps

Zveřejněný text je citací z Covid portálu MZČR.

Zpěv

Z hlediska šíření kapének je zpěv velice rizikovou činností. Lze organizovat činnost pěveckých sborů, ale pouze za podmínek maximálního počtu 50 osob ve skupince a dodržení rozestupu mezi osobami alespoň 1,5 metru. Dále je nutné vést evidenci účastníků (jméno, příjmení, kontaktní údaj) a všichni s výjimkou dětí do 12 let musí splňovat jednu z následujících podmínek:

prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání obřadu, aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let a osob s kontraindikací k očkování lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.

Hudební nástroje

Doma hra na hudební nástroje nijak omezena není. Doporučujeme ale hudební nástroje pravidelně dezinfikovat, hlavně pokud je sdílíte s dalšími členy domácnosti (čištění kláves u piana apod.).

Vyjádření k ZUŠ najdete zde:

Koncerty

Pravidla a doporučení

Koncerty se mohou konat.

Na koncertech, kde přítomno více než 20 osob, musí všichni diváci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání obřadu,

aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.

Výše zmíněná pravidla neplatí pro koncerty, kterých se účastní výhradně žáci nebo studenti z jedné školy a jejich dozor, nebo taková školní skupina používá vyhrazené prostory a nepřijde tak do kontaktu s ostatními osobami účastnícími se koncertu.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

V hledišti je možné konzumovat jídlo i nápoje. Ihned poté, co dopijete či dojíte si prosím nasaďte respirátor!

Pro pořadatele

Pořadatelé hromadné akce, u které předpokládají, že se jí zúčastní více než 1000 osob (denně), musí oznámit její konání místně příslušné krajské hygienické stanici nejpozději 5 dní před jejím konáním.

Toto oznámení musí obsahovat datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce.

Omezení koncertů, představení v divadlech atd.

Pokud je přítomno více, než 20 osob, musí všichni přítomní splňovat pravidlo ON (bod I/17) a dodržovat hygienická opatření, z pravidla ON existuje několik výjimek

Dle bodu I/13 Ministerstvo zdravotnictví stanovuje podmínky pro:

podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, a to tak, že

a) zakazuje účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, návštěvníci, posluchači nebo zkoušení (dále jen „diváci“), pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí,

b) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,

c) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m.

Zdroj

COVID PORTÁL

Opatření v celém znění

Mimořádné opatření


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)