Pěvecká organizace v letech 1868–1928 (12/14)

V čtrnáctidílném seriálu Vám přinášíme část dějin sborové organizace u nás, jak je v obsáhlém referátu podal František Zeman (1882–1949), dlouholetý člen pěveckého spolku Vítkov a redaktor Věstníku pěveckého a hudebního, v jehož zvláštním vydání u příležitosti Jubilejního sjezdu, výstavy a festivalu Pěvecké obce československé v roce 1928 tento článek vyšel.František Zeman, pátek 3. června 2005
Magazín > Historie

Hlahol pražský při slavnosti odhalení pamět desky Bedřicha Smetany na Lažanském paláci v Praze, řídí sbm Jaroslav Herle.

V roce 1922 vznikla krásná myšlenka vlastního pěveckého domu. Byla to myšlenka starosty POČ Dr. L. Jeřábka, který nadšeně o ní promluvil poprvé na veřejnosti ve schůzi širšího výboru 14. května konané, když před tím již jednáno bylo o jeho podnětu v užším výboru. Myšlenka ta našla nadšeného ohlasu v pěvectvu. Z čistého zisku pěveckých zápasů byla určitá část věnována jako základ fondu pro postavení pěveckého domu, četní jednotlivci i pěvecké jednoty pamatovali naň dary a výnosy sbírek a různých podniků. Později usneseno, aby vlastní dům pěvectva nesl název Smetanův.

Dne 1. dubna 1923 konán byl pěvecký sněm, na němž zvoleno opět dosavadní předsednictvo. Sněm jednomyslně jmenoval zasloužilého kulturního a pěveckého pracovníka Dr. Jos. Theurera u příležitosti jeho 60. narozenin česným členem POČ.

Počátkem listopadu hostila POČ v Praze bělehradský pěvecký spolek Pevačka družina „Stankovič“, který zde a v některých jiných městech uspořádal s velkým zdarem několik krásných koncertů.

Rok 1924 zasvěcen byl všeobecně památce Genia B. Smetany. POČ oslavila B. Smetanu koncertem pražských zpěváckých spolků 4. března, na němž přednesena byla sborová tvorba mistra jednotlivými spolky i veškerým pražským pěvectvem, které společně zapělo některé mužské sbory a „Českou píseň“. Vřelý proslov přednesl Dr. Jos. Theurer. Vydáno ke cti Smetanově obsáhlé číslo „Věstníku“. Zpěvácké spolky všude oslavily velkého skladatele vlastním koncertem nebo účastí při oslavě, pořádané jinou kulturní korporací. Podle usnesení posledního pěv. sněmu vybírána v tomto roce od zpěv. spolků na paměť 100. výročí narozenin B. Smetany pěvecká daň ve prospěch Smetanova domu POČ po 10 Kč za činného člena.

POČ odměňovala vynikající členy a pracovníky pěveckých spolků při různých příležitostech historickou medailí, která byla vydána u příležitosti zápasů v roce 1895. Je samozřejmo, že během let vzrůstal počet těch, kteří mohli se vykázati dlouholetou a nadšenou prací pěveckou, a jimž spolek chtěl se odvděčiti aspoň morálně tímto vyznamenáním, které by i v pozdních dnech jejich života připomínalo jim chvíle, ztrávené v pěvectvu a práci, pro ně vykonanou. Ústředí zavedlo v udělování těchto vyznamenání, jež rozmnožena o čestný odznak, který byl utvořen z organisačního odznaku granátovou obrubou, určitý systém a publikovalo v září 1924 řád pěveckých čestných vyznamenání. POČ uděluje podle něho členům organisovaných jednot čestný odznak za nepřetržitou 20letou činnost, bronzovou historickou medaili nejméně za 25 letou, stříbrnou za 30 a zlatou za nejméně 40letou činnost. Za zvláštní zásluhy mohou být vyznamenání udělena i bez ohledu na léta, jakož i nečlenům pěv. spolků.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)