Josef Říha: Missa brevis (8/8)

8. Shrnutí

Stěžejní inspirační oblast Missy brevis Josefa Říhy spočívá ve vokální předbarokní i barokní polyfonii při syntéze se soudobým hudebním výrazivem. Souzvuková komplikovanost, bohatství tonálního plánu, současnému středoevropskému tonálnímu cítění vzdálená církevní modalita i aleatorická volnost svědčí o tom, že se autor spoléhá na hudebně vzdělané interprety, nebo alespoň vedoucí sborových těles, kteří zkušenosti nezískali jen při vlastním provádění skladeb nejrůznějších stylových epoch, ale též při jejich poslechu.Michal Nedělka, úterý 21. prosince 2004
Magazín > Studie a recenze

Čistě vokální skladba představuje vždy zvýšené nároky na intonační spolehlivost zpěváků, soudobý hudební jazyk pak v tomto směru klade požadavky zvláště vysoké. K takovým problémům patří například paralelní kvintakordy, jejichž intonační čistota je snadno „prohlédnutelná“, zde je navíc skladatel staví též do složitějších souzvukových kombinací (viz úvod a díl c Gloria, Sanctus, Agnus). Církevní modalita nezasahuje vždy rozměrné plochy, ale často jen zpestřuje durovou tonalitu, čímž zpěvákům komplikuje orientaci v tonálním prostoru, jak to dokládá zejména druhá část ordinaria. Intonační náročností se vyznačují i modulační plochy, a to zejména tam, kde autor využil alterace (Kyrie, Benedictus), chromatických spojů (Benedictus) i modulace enharmonické (Credo). Jestliže skladatelovým záměrem bylo expresivní vyznění takových postupů v harmonických vztazích, pak se tato příkrost samozřejmě projevuje i v jednotlivých hlasových liniích: nezpěvné kroky opět vyžadují intonační jistotu interpretů (například v kodě poslední části).

Na posluchače dílo působí především zachováním jednotných principů kompozičních technik v celém ordinariu. Tato jednota vyniká i přes rozmanitý charakter jednotlivých mešních částí a spočívá zejména ve využití imitačních technik se zřetelem k jednoduchosti a přehlednosti. Spočívá též v uplatnění výše popsaných paralelismů, alterací, kombinací církevní modality s dur-mollovou tonalitou a ve stavbě melodických linií na způsob chorálních nápěvů (spíše ovšem nápěvů chorálu protestantského s náznakem periodicity). Maximální soudržnost jednotlivých částí zajišťují cílevědomé preference reprízovosti, jež ovšem nespočívá jen v návratu téže myšlenky, ale též v návratu obdobné skladebné techniky či některého dalšího výrazového prostředku, který v průběhu mešní části dominoval. Takové reprízy představují v závěrech částí stručné rekapitulace toho nejdůležitějšího, co posluchač ve skladbě zaznamenal, a zároveň staví užitý materiál do nových, neotřelých souvislostí, v nichž optimální poměr starého, dosud slyšeného a nového umožňuje posluchači v díle bezpečnou orientaci. Podobný účinek má přesah týchž principů přes hranice jednotlivých částí mše, z níž se tak stává soudržný celek s pevnou logikou makrostruktury.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)