Diskusní fórum na podporu neprofesionálního umění v ČR

Vážení přátelé neprofesionálního umění, dovolujeme si Vás pozvat na Diskusní fórum na podporu neprofesionálního umění v ČR.Barbora Novotná, pondělí 11. června 2012
Magazín > Sborový život

NIPOS Artama

V návaz­nosti na záři­jové dis­kusní fórum o umě­lec­kém vzdě­lá­vání se z ini­ci­a­tivy NIPOS usku­teční v pro­sto­rách Gale­rie Hudební a taneční fakulty Aka­de­mie múzic­kých umění v Praze dne 16. června 2012 veřejné dis­kusní fórum k pro­ble­ma­tice nepro­fe­si­o­nál­ního umění. Plá­no­vané setkání DISKUSNÍ FÓRUM NEPROFESIONÁLNÍ UMĚNÍ v ČR se zaměří na pro­ble­ma­tiku nepro­fe­si­o­nál­ních umě­lec­kých akti­vit: jejich pod­poru, finan­co­vání a zhod­no­cení jejich situ­ace v kon­textu národní, místní a regi­o­nální kul­tury. Fórum se koná v situ­aci, kdy hrozí ome­zení veřejné pod­pory v důsledku škrtů ve stát­ním rozpočtu.

Místo a ter­mín konání: Gale­rie, Hudební a taneční fakulta AMU, Malostran­ské náměstí 13 (Lich­ten­štejn­ský palác), 16. června 2012, 10.00 – 16.00 hodin

Elektronická on-line přihláška na DISKUSNÍ FÓRUM NEPROFESIONÁLNÍ UMĚNÍ: ZDE

Program

Spo­leč­ným výcho­dis­kem může být Memo­ran­dum o pod­poře nepro­fe­si­o­nál­ního umění, jehož obsah si můžete pře­číst a svůj podpis připojit na webových stránkách NIPOS: ZDE

Budeme se těšit na společné setkání a diskutování.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)